Povinné informace

Statutární zástupce organizace - ředitel školy:

Ing. Radek Vystrčil, jmenován do funkce ředitele školy Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace, s účinností od 1. srpna 2012 na období 6 let zřizovatelem statutární město Liberec. V roce 2018 obhájil své jmenování v konkurzu a byl jmenován znovu, s účinností od 1. srpna 2018.

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy:

Vymezení pravomoci stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména těmito paragrafy:

§ 131

 • (1) Ředitel je statutárním orgánem školské právnické osoby. Ředitel rozhoduje ve věcech školské právnické osoby, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 • (2) Ředitele školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí jmenuje a odvolává zřizovatel za podmínek a postupem stanoveným v § 166.
 • (3) Ředitele školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle § 124 odst. 2 písm. b) jmenuje a odvolává zřizovatel na návrh rady, v případě uvedeném v § 129 odst. 4 a 5 rada, a to za podmínek stanovených v § 166 odst. 1.
 • (4) Ředitel školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle § 124 odst. 2 písm. b) je ze své činnosti odpovědný radě.
 • (5) Ředitel školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle § 124 odst. 2 písm. b)

§ 164

 • (1) Ředitel školy a školského zařízení
  • a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
  • b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3, 
  • c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
  • d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
  • e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
  • f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
  • g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
  • h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
 • (2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

§ 165

 • (1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále 
  • a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
  • b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
 • (2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
  • a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
  • b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,
  • c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
  • d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
  • e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
  • f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88, 
  • g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,
  • h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
  • i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
  • j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
  • k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

Celé znění zákona je k nahlédnutí zde.

Zřizovací listina

Zřizovací listina je ke stažení níže v přiložených souborech.

Informace o škole poskytuje

 • Ing. Radek Vystrčil (ředitel školy)
 • Mgr. Aleš Kozák (zástupce ředitele školy)
 • Romana Čermáková (sekretariát školy)

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

Proti rozhodnutí ředitele školy (na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k nahlédnutí zde) lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy Ostašov, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád §175 (k nahlédnutí zde)

 • přijímá sekretariát ředitele školy každý pracovní den v obvyklé pracovní době
 • o každé stížnosti musí být pořízen písemný záznam
 • stížnost musí být vyřízena nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byla podána. V této lhůtě musí být stěžovatel o vyřízení stížnosti vyrozuměn
 • stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace: 

Postup se řídí zákonem č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), k nahlédnutí zde

 • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
 • Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání.
 • Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí.
 • Anonymní žádosti se nevyřizují.

  Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:

 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.
 • V případě, že je žádost v souladu se zákonem, poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání a to:
  • písemně,
  • nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii,
  • nebo na paměťových médiích, včetně možnosti pořídit kopii.
 • O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
 • Lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 • Dle zákona nesmí být vydány informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, jsou označeny za obchodní tajemství nebo se týkají probíhajícího trestního řízení.
 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Jestliže ve lhůtě pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta či nebylo vydáno rozhodnutí, má se za to, že poskytnutí informace bylo odepřeno.
 • Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Informace podané verbálně

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání zdarma
odkázání na veřejnou informaci podle § 5 uvedeného zákona zdarma
podání informace na základě zveřejnění na internetu zdarma

Informace podané písemně

Pořízení papírové kopie – 1 list (A4) 2,- Kč
pořízení papírové kopie – 1 list (A3) 4,- Kč
pořízení kopie – CD 15,- Kč
odeslání informací Dle sazebníku pošty
průměrná hod. sazba za práce spojené s vyhledáváním podkladů pro podání nformace (§17 zákona 106/1999 Sb.) (150 Kč + zákonné odvody )204 Kč / hodinu

Způsob vybírání úhrad

 • Při vyžádání požadované informace „na počkání“ je žadatel povinen uhradit náklady hotově před vydáním požadované informace v pokladně školy podle výše uvedeného sazebníku.
 • Za poskytnutí informace je škola oprávněna požadovat zálohu na úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií a s odesláním žadateli v odůvodněných případech předem.

Záloha úhrady

 • Požadované informace předává organizace žadateli na základě prokazatelné úhrady vzniklých nákladů.
 • Při očekávané úhradě za jednu informaci přesahující částku 500,- Kč se vybírá záloha ve výši 50% očekávané úhrady.
 • Úhradu je možné provést osobně v pokladně školy, poštovní poukázkou či bankovním převodem.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí

Výroční zprávy 

Škola dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) zpracovává výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. Zpráva je vypracovávána v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. a požadavků Statutárního města Liberec.

Škola jako veřejná instituce je povinna zpracovávat každoročně výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Tato zpráva je součástí výroční zprávy školy. 

Výroční zprávy jsou ke stažení v sekci DOKUMENTY

Sbírka listin

Škola dále zpracovává zprávu o hospodaření, jejíž součástí jsou roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty včetně příloh) – tuto zprávu škola odesílá na obchodní rejstřík, kde jsou tyto informace veřejně přístupné.

Sbírka listin je přístupná na veřejném portálu zde.

Smlouvy

Smlouvy uzavřené naší organizací zveřejňujeme na portálu smlouvy.gov.cz.