O škole

Vize naší školy

„Škola pro spokojené a zdravé děti.“

Poslání naší školy

„V naší škole ctíme tradici rodinného ducha a přátelského prostředí. Uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi tak, aby mohl zažít pocit úspěchu. Vytváříme podmínky pro růst dětí v oblasti odborných i klíčových kompetencí. Dbáme o rozvoj jejich znalostí a dovedností, upevňujeme vztah k přírodě i zdravému životnímu stylu, snažíme se o široké spektrum doplňkových aktivit. Využíváme moderních vyučovacích metod a odbornosti pedagogického sboru, který stále prohlubuje svoji kvalifikaci. Součástí naší práce je profesionální poradenství pro všechny, kteří o to požádají. V neposlední řadě podporujeme rozvoj místní komunity a vytváříme prostor pro volnočasové vyžití mládeže i dospělých.“

Vize školy_ZŠ a MŠ Ostašov

O škole

Ostašovská škola, která náleží svým charakterem ke školám rodinného typu, se rozprostírá v klidném prostředí okrajové části Liberce pod Ještědem. Malá, útulná, vkusně a účelně zařízená a vyzdobená škola na Vás zapůsobí vlídnou atmosférou. Pedagogové v ní působící jsou otevřeni rodičům, chovají se k nim vstřícně, partnersky s nimi komunikují a úzce spolupracují.

Výuka v naší škole probíhá ve třech budovách:

  • v Žákovské ulici - 1. stupeň
  • v Křižanské ulici - 2. stupeň
  • v Heřmánkové ulici - málotřídní škola 1. stupně
  • ve Švermové ulici - MŠ

Nabízíme kvalitní vzdělávání, profesionální pedagogický sbor, nespočet školních akcí a aktivit během celého roku, širokou škálu volnočasových aktivit, výborně fungující družinu, spolupráci s rodiči a jinými institucemi. Naši absolventi mají úspěšné uplatnění v dalším studiu i v životě.

Na naší škole vytváříme takové prostředí a klima, ve kterém se žáci cítí bezpečně, ve kterém žáky učení baví a dává jim to, co potřebují do života. Stěžejním bodem je pro nás orientace na žáka, respekt jeho osobního maxima a individuálních potřeb. K naplňování těchto cílů vede aplikování efektivních vyučovacích metod a forem. Čtyřlístkem nejhojněji využívaných forem výuky na naší škole je kooperativní, činnostní, projektová a frontální výuka. Prostřednictvím takovéto výuky zároveň vedeme žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci, respektu a toleranci, a to i žáků integrovaných, stejně jako k budování zdravého sebevědomí.

Prioritou školy je rovněž výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k čemuž napomáhá prostředí, vybavení a okolí školy. Ke zdravému životnímu stylu motivujeme žáky směřováním samotné výuky, prostřednictvím projektů, školních akcí a výletů i pestrou nabídkou volnočasových aktivit.

Více informací o naší škole najdete na webu a ve školním vzdělávacím programu s motivačním názvem „Škola pro spokojené a zdravé děti“.