Partneři školy

Pomáháme školám k úspěchu

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

 

 

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

Projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti podporuje a rozvíjí pedagogy ZŠ a SŠ ze všech krajů, zaměřuje se na kolegiální podporu nejen v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností.

Férové školy v Liberci

Projekt je soustředěn na naplnění dlouhodobých strategických plánů sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání na území města Liberce. V roli zřizovatele zapojených ZŠ bude Statutární město Liberec podpořeno v koordinovaném přístupu k řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Současně pak kombinací doučování v rodinách, kariérového poradenství či kroužků ve školách podpoří 25 zapojených libereckých základních škol v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Vše doplňují osvětové aktivity směřované na veřejnost.

Šablony II

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Tato výzva (č. 02_18_063) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.

Cílem projektu je zajištění co možná nejperspektivnějšího budoucího uplatnění pro děti a žáky se SVP, a to jak z hlediska společenského, osobního i pracovního. Doprovodným cílem je prostřednictvím cílené pracovní diagnostiky doplněné kariérovým poradenstvím a skupinovými a volnočasovými aktivitami prodloužit jejich vzdělávací dráhu nad rámec povinné školní docházky.

Cílem je ukázat široké spektrum možností, kde se žáci se SVP mohou uplatnit na trhu práce. Pomocí volnočasových aktivit děti zlepší svou jemnou motoriku, zvýší své sociální kompetence díky skupinovým aktivitám, prohlédnou si potenciální zaměstnavatele v rámci exkurzí.

Dalším cílem je vytváření inkluzivního prostředí na školách a mezi vrstevníky. Aktivity jsou plánovány s integračním přesahem, díky kterému budou do projektu zapojeny jak děti se SVP, tak intaktní děti. Jejich cílem je, aby děti se SVP také zažily úspěch a aby je jejich spolužáci zažili i v jiném než školním prostředí.

Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů

Projekt Kolegiální podpora se zaměřuje na učitele základních i mateřských škol a také na učitele - lektory. Hlavním smyslem projektu je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – kolegiální podporou. Mnozí pedagogové to přirozeně dělají, sdílejí zkušenosti, pomáhají si. S tímto projektem získají učitelé metodickou a finanční podporu a zároveň možnost zapojit se v míře podle svých možností a způsobem, který jim bude osobně vyhovovat.

V projektu chceme šířit Hejného metodu referenčním způsobem, na základě zájmu v souladu s naší běžnou praxí. Hlavní náplní je příprava lektorů, kteří provázejí další učitele rozvojem v profesní oblasti - tedy v Hejného metodě (ale v projektu máme mimo jiné zapojené i lektory kritického myšlení spolu s prvky kooperativního učení a lektorku splývavého čtení) s důrazem na metody učení pedagogů a sdílení mezi sebou – učení kolegiální podpoře. To zahrnuje konkrétně: náslechy, otevřené hodiny, hospitace, intervize, párovou výuku, společné dílny, natáčení a rozbor videí atd.

Syner

Společnost Syner pravidelně podporuje naši školu při konání sportovních akcí, zejména při pořádání závodů horských kol.