Platby (školné, stravné)

Informace o platbách školného a stravného ve školním roce 2021/2022

Vedoucí školního stravování (ZŠ i MŠ): Radka Volštátová
Telefon: 725 448 664 
e-mail: radka.volstatova@zsostasov.cz

Způsob úplaty školného a stravného:

Hotově: v budově MŠ

Číslo účtu: 5522182/0800 (do 15 dne příslušného kalendářního měsíce)

Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte

Školné (úplata za vzdělávání):

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje za úplatu. Pro školní rok 2021/22 je ředitelem školy stanovena výše úplaty 850 Kč měsíčně.

Úplatu (školné) neplatí děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Stravné:

Věkové kategorie MŠ

 Děti 3-6 let                                                                                                  Děti s odkladem školní docházky

přenídávka 9 Kč   přesnídávka 9 Kč
oběd 22 Kč   oběd 24 Kč
svačina 8 Kč   svačinka 8 Kč

Stravné: více informací zde

Výše stálých měsíčních plateb:

Děti 3 - 6 let: 850 Kč školné + 780 Kč stravné, celkem 1630 Kč

Děti předškolní: 0 Kč školné + 780 Kč stravné, celkem 780 Kč (školné neplatí)

Děti s odkladem školní docházky se zvýšeným tarifem na stravné: 0 Kč školné + stravné 820 Kč, celkem 820 Kč (školné neplatí)