Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/25

Publikováno: 25.3.2024 Autor(ka): Radek Vystrčil | Sdílet:

Informace o školním roce 2024/25

Ve školním roce 2024/25 plánujeme otevřít dvě první třídy - jednu v Ostašově (Žákovská 67) a druhou v Machníně (Heřmánková 95).

V letošním roce můžeme přijmout do prvních ročníků maximálně 36 žáků. Žáči budou rozděleni do první třídy v Ostašově (24 žáků) a v Machníně (12 žáků). O rozdělení žáků do jednotlivých tříd rozhodne ředitel školy v průběhu posuzování žádostí i přijetí.

Informace o zápisu do prvního ročníku

Ve městě Liberci proběhne zápis elektronicky. K vyplnění žádosti o zápis do 1. tříd navštivte webový portál https://zapisyzs.liberec.cz/ , kde naleznete vše potřebné včetně elektronické přihlášky, žádosti o odklad povinné školní docházky, seznamu škol, průběhu přijímacího řízení a další důležité informace. Pro podávání elektronických žádostí bude portál zpřístupněn 25. 3. 2024.

Postup zápisu

 1. V termínu od 25. 3. 2024 do 17. 4. 2024 vyplňte a vytiskněte elektronický formulář Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na webu https://zapisyzs.liberec.cz/.
 2. Zápis bude probíhat prezenční formou v budovách 1. stupně (v ul. Žákovská a ul. Heřmánková), a to 18. 4. 24 od 13:00 do 17:00.
  • K zápisu se přihlaste prostřednictvím zápisového portálu. K samotnému zápisu se dostavte s časovým předstihem a potřebnými doklady.
  • Během osobního zápisu bude probíhat i tzv. motivační část, kde budoucí žáci plní drobné úkoly a seznamují se navzájem s žákem i s paní učitelkou. Tato část trvá maximálně 15 minut.
 3. Zápis lze absolvovat i bez osobní přítomnosti žáka. Podepsanou žádost o přijetí doručte společně s kopií rodného listu dítěte do školy nejdéle do 18. 4. 2024 jedním z níže uvedených způsobů:
  • osobně na sekretariát školy nebo do poštovní schránky školyObojí je umístěno na adrese Křižanská 80.
  • do datové schránky školy (fvtmn8e) – žádáme zákonné zástupce, aby pro odesílání datových zpráv s vyplněnou žádostí využívali především datové schránky zřízené fyzické osobě, nikoli právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • poštou,
 4. Budete-li žádat o odklad školní docházky, doručte do školy nejdéle do 18. 4. 2024, jedním z výše uvedených způsobů vytištěnou žádost o odklad školní docházkypísemné posouzení příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa (nutná jsou obě vyjádření).
 5. Škola bude o průběhu přijímacího řízení informovat na svém webu po 22. 4. 2024. Výsledky zápisu očekáváme 15. 5. 2024.

Přijímání uchazečů

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). Ředitel školy obdrží od zřizovatele seznam dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy. Trvalý pobyt dítěte se v některých případech může lišit od trvalého pobytu zákonného zástupce. Pro přijetí je ale rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

Pořadí kritérií přijímání:

 1. Uchazeči ze spádového obvodu, kteří mají ve škole sourozence.
 2. Uchazeči ze spádového obvodu, kteří se vzdělávají v naší mateřské škole.
 3. Ostatní uchazeči ze spádového obvodu.
 4. Uchazeč s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ, ale v minulosti spadal do spádového obvodu školy.
 5. Uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
 6. Ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

Pro průběžné informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli, urychlíte tím správní řízení.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. zveřejněn na úřední desce a webových stránkách naší školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, č. 4/2024, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci, školský obvod 19 - Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace:

Českolipská, Domky, Donínská, Družby, Heřmánková, Hrádecká, Chotyňská, Jitřní, K Bedřichovce, K Viaduktu, Karlovská, Karpatská, Křižanská, Lukášova, Malinová, Mimoňská, Mokrá, Moravská, Novinská, Novoborská, Ostašovská (bez č. p. spadajících do obvodu č. 9), Pomezní, Rynoltická, Rytířská, Řetízková, Spojovací, Stará, Suchá, Svárovská, Šrámkova, Švermova (od Karlinské ulice ke Křižanské), Tolstého, U Potoka, U Přádelny, U Tvrze, Vítkovská, Volgogradská (od U Kulturního domu po ulici Irkutská), Žákovská.

Filosofie naší školy

 

Jak se u nás vyučuje?

V naší škole se zaměřujeme na rozvoj kritické gramotnosti žáků. Používáme k tomu metody programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Čtenářskou gramotnost rozvíjíme pomocí dílen čtení, čtenářských lekcí i promyšlenou prací s oborovými texty. Číst se učíme genetickou metodou čtení, nebo sfumátem. Při rozvoji čtenářské gramotnosti se opíráme o čtenářské kontinuum. Pisatelkou gramotnost rozvíjíme pomocí svobodných dílen psaní i psaním oborových textů. K budování matematické gramotnosti využíváme Hejného metodu. První třída v Machníně bude pracovat podle principů "Začít spolu".

Žáky v prvním až třetím ročníku hodnotíme slovně. Od čtvrtého ročníku využíváme klasifikaci, kterou doplňujeme hodnocením ve formativní funkci.

K výuce využíváme metody, které umožňují dětem spolupracovat, domlouvat se na řešení i reflektovat svůj učební pokrok.

Kde nás můžete sledovat?

Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Ostašov. 

Ve středu 3. 4. je možné navštívit a prohlédnout si všechny prostory naší školy.  

Čas prohlídky si domluvte, prosím, telefonicky s vedoucími jednotlivých pracovišť. 

 • I. st. Ostašov – Jana Hamalčíková, tel. č.: 725 448 666 
 • I. st. Machnín – Kamila Smutníková, tel. č.: 775 420 292 
 • II. st. Ostašov – Mgr. Aleš Kozák, tel. č.: 724 335 395 

Těšíme se na Vás a Vaše děti na dni otevřených dveří i v den zápisu 18. 4. 2024 od 13.00 do 17.00.