Otevřený dopis pedagogického sboru

Publikováno: 17.3.2023 Autor(ka): Aleš Kozák | Sdílet:

V Liberci 7. 3. 2023 

Vážení zastupitelé, vážení členové Rady města,  

v současné chvíli se nacházíme v situaci, kdy je vážně ohrožen výchovně-vzdělávací proces našich žáků, a to nejen 6. třídy, kterou nemáme kam umístit, ale i ostatních žáků naší školy, kterých se tato nepříjemná situace bezprostředně dotkne.  

Ve školním roce 2017/2018 jsme přijali do 1. ročníku dle platných norem (školský zákon, spádová vyhláška) a po dohodě se zřizovatelem žáky v počtu 38 (26 v Ostašově + 12 v Machníně), přestože jsme upozorňovali na sloučení obou tříd při přechodu na 2. stupeň do jedné.  

V průběhu pěti let jsme přijali další spádové dítě, a to na základě úspěšného odvolání proti nepřijetí ředitelem školy – v souladu s metodikou odboru školství KÚ (nenaplněná celková kapacita školy). 

Magistrátem (zřizovatelem) jsme byli po celou dobu pěti let neustále uklidňováni (odbor správy majetku), že než tato situace nastane, přibude k budově v Křižanské ulici přístavba, která umožní rozdělit početný 6. ročník na dvě paralelní třídy. V současné době se stavba nachází teprve v přípravném administrativním řízení a není jisté, zda bude vůbec realizována.  

Nastalou situaci musíme řešit tím, že umístíme 6. ročník do budovy 1. stupně v Žákovské ulici, která je od budovy 2. stupně vzdálena cca 600 m. Žáci by se měli vzdělávat v části, která je určena pro volnočasové aktivity. V současné době se jedná o prostory určené pro školní družinu. Zároveň jsou tyto prostory využívány i veřejností. Tyto provizorní prostory slíbil odbor správy majetku dovybavit tak, aby odpovídaly hygienickým normám a poslání školy.  

Nicméně jako pedagogům nám jde především o kvalitu vzdělávání a naplňování vize naší školy a našeho ŠVP „Škola pro zdravé a spokojené děti“. Proto Vám chceme sdělit důvody, proč si myslíme, že v tuto chvíli nejsme schopni zajistit kvalitní podmínky pro vzdělávání našich žáků. 

Nejdůležitější negativní dopady budoucího uspořádání jsou následující: 

  • Žák 6. třídy nebude mít možnost kontaktu se svým třídním učitelem, který má výukové povinnosti na jiné budově. Dále nebude k dispozici žádný pedagog, který by na žáky dohlížel v době přestávek, volných hodin apod., protože se bude muset přesouvat na jinou budovu.  
  • V době odpoledního vyučování nejsou schopni učitelé 1. stupně zajistit dohled nad žáky 2. stupně - převádějí své žáky do jiné budovy, nebo vedou navýšené hodiny, konzultace apod.  
  • Prostory budovy prvního, ale i druhého stupně, jsou nedostačující. Již teď nedokážeme pro své žáky vytvořit zázemí pro ukládání věcí, trávení „volného“ času apod. – šatny, záchody, nacpané chodby o přestávkách. Nemáme k dispozici potřebné odborné učebny.  
  • Prostory určené pro volnočasové aktivity a školní družinu jsou v průběhu dopoledního vyučování využívány pro výuku cizího jazyka, dílen čtení, badatelské výuky, individuální práce asistentů s žáky s podpůrnými opatřeními apod., což by nebylo v případě umístění 6. třídy do těchto prostor možné.  
  • Při přesunu 6. třídy nebude možné zajistit zázemí pro přecházející učitele. V tuto chvíli ve sborovně prvního stupně (o velikosti cca 20 metrů čtverečních) pracuje 11 pedagogů. Pracovní místo (stůl) má k dispozici pouze 8 z nich. Do tohoto prostoru by měli přijít další pedagogové včetně asistentů. Celkem by tuto místnost mělo využívat okolo 16 lidí, což není únosné.  
  • Je nutné zajistit přesuny aprobovaných učitelů na výuku 6. třídy do vzdálené budovy, což klade velké nároky na vytvoření rozvrhu (pedagogové musí mít čas na přesun z jedné budovy do druhé). Dalším úskalím jsou pomůcky potřebné k výuce, které v této situaci není možné v plné míře zajistit. Vracíme se tedy k práci pouze s učebnicí? V současné době narážíme na prostorové limity, neboť ani na jedné z budov nemáme kabinety, kde pomůcky ukládat. Tyto faktory mohou mít negativní dopad na vzdělávání a snižovat kvalitu výuky.  
  • Jsme školou, která se snaží dlouhodobě zlepšovat podmínky pro vzdělávání svých žáků zapojováním do různých projektů. Díky těmto projektům (např. PŠÚ – Pomáháme školám k úspěchu, LČR, Nadace Partnerství, Nadace Jizerské hory, apod.) se nám podařilo dovybavit naši školu nejrůznějšími pomůckami, knihami, materiály apod. Některé se staly součástí tříd a jsou nepřenositelné. 

V této situaci není možné provádět výuku v souladu se strategií 2030+. 

Pokud Strategická linie 1 hovoří o Proměně obsahu, způsobu a hodnocení vzdělávání, nedokážeme bez kvalitního zázemí a pomůcek tuto strategii naplňovat, zároveň nejsme schopni vytvářet bezpečné prostředí pro naše žáky. 

Strategická linie 2 se zabývá Rovným přístupem ke kvalitnímu vzdělávání. Vzhledem k tomu, že naše budoucí 6. třída bude násilně vyčleněna z kolektivu 2. stupně, nelze tento cíl naplnit.  

Strategická linie 3 hovoří o Podpoře pedagogických pracovníků. Naši učitelé nemají kabinety, dokonce ani vlastní stoly, tedy prostor pro přípravy hodin, musí přenášet pomůcky z jedné budovy na druhou, a to ne všechny, které by k výuce potřebovali. O podpoře pedagogických pracovníků se proto nedá hovořit.  

Tímto Vás žádáme o pomoc při realizaci dostavby potřebné učebny, na čemž se shodla i školská rada, která se konala dne 27. 2. 2023. 

 

S pozdravem Pedagogický sbor ZŠ Ostašov