Základní informace

Provoz školní družiny:

ŠD Žákovská: ranní družina 6:30 – 7:45 hod odpolední 11:40 – 16:30 hod
ŠD Heřmánková: ranní družina 6:30 – 7:45 hod odpolední 11:40 – 16:00 hod

Pro všechny žáky II. třídy bude v době 1/2 hodin Čj (úterý a středa) školní družina zajištěna. V úterý a ve středu z provozních důvodů odchází celá třída na oběd ve 12:35 hodin.

Každodenní společné činnosti školní družiny probíhají od 12:30 do 14:30 hodin. Prosíme o vyzvedávání dětí mimo tento čas.

Platba za ŠD:

Rodiče, popřípadě jiný zákonný zástupce dítěte (dále jen „plátce“), je povinen hradit za každé dítě, umístěné ve školní družině (ŠD), příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (dále jen „příspěvek“). Tento příspěvek bude sloužit tomuto zařízení.

Příspěvek činí od 2. 9. 2013 za každý započatý kalendářní měsíc nástupu dítěte do ranní ŠD 50,- Kč a do odpolední ŠD 100,- Kč. Pokud nebude Vaše dítě celý měsíc ve ŠD, bude Vám poplatek na základě písemné žádosti vrácen.

Umístí-li plátce do ŠD současně dvě nebo více dětí, hradí za první dítě příspěvek v plné výši a za každé další uhradí snížený příspěvek na polovinu stanovené výše.

Způsob úhrady je možný za 1. a 2. pololetí bezhotovostně na účet školy: za období září – leden do 30. 9. 2019 a za období únor – červen do 31. 1. 2020.

Kritéria:

O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Žáci budou do ŠD zařazováni podle těchto kritérií. Přednostně jsou přijímáni tito žáci:

  • 1. žáci I. třídy,
  • 2. žáci II. třídy,
  • 3. žáci III. třídy,
  • 4. žáci IV. třídy, kteří mají sourozence v I.-III. třídě,
  • 5. ostatní.

 Více informací ve Vnitřním řádu ŠD.