Zápis do 1. ročníku ZŠ

 

Informace o školním roce 2021/22

Ve školním roce 2021/22 plánujeme otevřít dvě první třídy - jednu v Ostašově (Žákovská 67) a druhou v Machníně (Heřmánková 95). První třída v Machníně bude pracovat podle principů "Začít spolu".

Počet přijatých žáků do první třídy v Ostašově je stanoven na 20 žáků, v Machníně pak na 10 žáků. O rozdělení žáků do jednotlivých tříd rozhoduje ředitel školy. 

Informace o zápisu do prvního ročníku

Ve městě Liberci proběhne zápis elektronicky. K vyplnění žádosti o zápis do 1. tříd navštivte webový portál https://zapisyzs.liberec.cz/ , kde naleznete vše potřebné včetně elektronické přihlášky, žádosti o odklad povinné školní docházky, seznamu škol, průběhu přijímacího řízení a další důležité informace.  Pro podávání elektronických žádostí bude portál zpřístupněn 29. března 2021. Termín uzávěrky je 21. dubna 2021, přičemž na pořadí podávání žádostí nezáleží.

 1. V termínu od 29. 03. 2021 do 21. 04. 2021 vyplňte a vytiskněte elektronický formulář Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na webu https://zapisyzs.liberec.cz/. K vytištěné žádosti o přijetí přiložte kopii rodného listu dítěte.
 2. Podepsanou žádost o přijetí doručte společně s kopií rodného listu dítěte do školy nejpozději do čtvrtka 22.4.2021 jedním z níže uvedených způsobů:
  • do datové schránky školy (fvtmn8e) – žádáme zákonné zástupce, aby pro odesílání datových zpráv s vyplněnou žádostí využívali především datové schránky zřízené fyzické osobě, nikoli právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • poštou,
  • do poštovní schránky školy, která je umístěna na adrese Křižanská 80.
 3. Budete-li žádat o odklad školní docházky, doručte do školy, pokud možno rovněž do 22.4.2021, jedním z výše uvedených způsobů vytištěnou žádost o odklad školní docházky a písemné posouzení příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa (nutná jsou obě vyjádření).
 4. Škola bude o průběhu přijímacího řízení informovat na svém webu po 23. dubnu. V případě potřeby budeme žadatele kontaktovat individuálně.

Přijímání uchazečů

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). Ředitel školy obdrží od zřizovatele seznam dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy. Trvalý pobyt dítěte se v některých případech může lišit od trvalého pobytu zákonného zástupce. Pro přijetí je ale rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

Pořadí kritérié přijímání:

 1. Uchazeči ze spádového obvodu po odkladu školní docházky.
 2. Uchazeči ze spádového obvodu, kteří mají ve škole sourozence.
 3. Ostatní uchazeči ze spádového obvodu.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

V případě nespádových žáků bude postupováno následovně po přijetí všech spádových uchazečů:

 1. Uchazeč s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ, ale v minulé spádové vyhlášce spadal do spádového obvodu školy.
 2. Uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
 3. Ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli, urychlíte tím správní řízení.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. zveřejněn na úřední desce a webových stránkách naší školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou.

Filosofie naší školy

 

Jak se u nás vyučuje?

 • Metody kritického myšlení
 • Prvky formativní hodnocení
 • Hejného metoda v matematice
 • Genetická metoda čtení
 • Dílny čtení
 • Čtenářské kontinuum
 • Centra aktivit
 • Vzdělávací systém „Začít spolu“ v Machníně
 • Párová výuka
 • Projektová výuka
 • Činnostní učení

Kde nás najdete?