Odkazy

Rádi bychom Vám představili další instituce, které jsou v Liberci k dispozici žákům i rodičům. (Úvodní texty jsou převzaté z webových prezentací daných institucí, kliknutím na logo se dostanete na web dané instituce)

DDM Větrník je školské zařízení poskytující zájmové vzdělávání, jehož účastníky jsou děti, žáci a studenti. Účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby (citace z Vyhlášky MŠMT o zájmovém vzdělávání).

DDM Větrník se snaží připravit program všem, kteří chtějí trávit svůj volný čas aktivně, a to v různých formách činnosti:

  • PRAVIDELNÁ ČINNOST (CCA 100 KROUŽKŮ, ODDÍLŮ, KURZŮ, KLUBŮ...)
  • PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST (akce pro veřejnost, parlament mladých)
  • OSVĚTOVÁ ČINNOST (kurzy, výukové programy, semináře, neformální vzdělávání dospělých, preventivní programy)
  • TÁBOROVÁ ČINNOST
  • INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S TALENTY (soutěže MŠMT, ostatní soutěže, závody, turnaje)
  • SPONTÁNNÍ ČINNOSTI – V NÍZKOPRAHOVÉM ZAŘÍZENÍ V Klubu
Jsme volnočasový otevřený klub při DDM Větrník.

Vytváříme místo pro setkávání a spontánní činnost mladých od 12 do 26 let, podporujeme jejich osobnostní rozvoj a posilujeme sociální kompetence.
Výukovými a preventivními programy pro školy utváříme bezpečné klima třídního kolektivu a organizováním kulturních, společenských a vzdělávacích akcí přispíváme k naplnění
aktuálních potřeb občanů Libereckého kraje

Pedagogicko psychologická poradna – Liberec

 

Jsme školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem a zařazené v síti škol a školských zařízení. Poskytujeme bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství dětem, žákům a studentům ve věku od 3 do 19 let z okresu Liberec.

    Speciálněpedagogické centrum pro tělesně postižené v Liberci je státní školské poradenské zařízení určené dětem a žákům předškolního, školního a adolescentního věku  s tělesným postižením, lehčí formou kombinací postižení, chronickým onemocněním, kteří navštěvují mateřskou, základní či střední školu.

Při ZŠ a MŠ je zřízeno Speciálně pedagogické centrum (SPC).

 

Pracovníci SPC poskytují služby dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením i dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností, jejich rodičům a učitelům. Veškeré služby SPC jsou bezplatné. Ve vztahu ke klientům je zaručena ochrana dat a informací. S dětmi pracujeme pouze za předchozího souhlasu rodičů.

SPC působí v regionu Libereckého kraje a sídlí v budově mateřské školy. 

  

Středisko výchovné péče je součástí Dětského diagnostického ústavu a základní školy, Liberec. 

Středisko je školským zařízením poskytujícím preventivně výchovnou péči. Tuto péči poskytuje  dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání, a to ambulantní či internátní formou. 


 
 Edulk - informační a vzdělávací portál Libereckého kraje