Zápis do prvního ročníku 2020

Publikováno: 28.1.2020 Autor(ka): Aleš Kozák | Sdílet:

Informace o zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/21

 

 

Kdy bude zápis? 

Zápis do libereckých základní škol bude probíhat ve čtvrtek 23. 4. 2020 od 13:00 do 18:00 hodin. V tomto termínu proběhnou zápisy i na naší škole, a to na obou pracovištích - v Ostašově i v Machníně. 

Kdo má jít k zápisu?

 1. Děti, které do zahájení školního roku 2020/21 dovrší 6. rok věku (narozené do 31. 8. 2014).
 2. Děti po odkladu povinné školní docházky. I tento uchazeč musí podat novou žádost o přijetí a bude posuzován podle stejných kritérií, jako ostatní uchazeči. 

Co udělat před zápisem?

Liberecké školy využívají zápisový portál https://zapisyzs.liberec.cz. Zde si po registraci:

 • vygenerujete žádosti o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky (pokud již máte doporučení poraden a lékaře, vygenerujte pouze žádost o odklad)
 • V sekci rezervace si vyberte volný čas a objedneje se na vlastní zápis.

Harmononogram zápisového řízení:

 • I. fáze - vydávání žádostí - 6. dubna 2020 až 22. dubna 2020
 • II. fáze - sběr vyplněných žádostí - 23. dubna 2020
 • III. fáze - vyhodnocení přijatých žádostí
 • IV. fáze - zveřejnění výsledků zápisu - 18. května 2020

Podrobnější informace o harmonogramu zápisu jsou zde: Jak zápis probíhá?

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba na zápise:

 • podat žádost o odklad povinné školní docházky
 • k žádosti doložit doporučující stanovisko školského poradenského pracoviště (například Pedagogicko-psychologické poradny, nebo Speciálně-pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Co si vzít k zápisu?

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • zprávy dětského lékaře a pedagogicko–psychologické poradny v případě, že chcete zažádat o odklad školní docházky dítěte

Není-li možné doložit trvalé bydliště uchazeče občanským průkazem zákonného zástupce, je možné doložit jej výpisem z registru obyvatel. Ten je možné získat na CzechPointu.

Jaká jsou kritéria pro přijímání budoucích prvňáčků?

Pro přijetí do prvního ročníku bude rozhodující naplnění těchto kritérií:

 • Kritérium 1 – současné splnění podmínky: dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a mělo v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky
 • Kritérium 2 – současné splnění podmínky: dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky ZŠ
 • Kritérium 3 – dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ
 • Kritérium 4 – dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu, ale starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky ZŠ
 • Kritérium 5 – dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu

Ve školním roce 2020/21 plánujeme otevřít dvě první třídy - jednu v Ostašově (Žákovská 67) a druhou v Machníně (Heřmánková 95). Počet přijatých žáků do první třídy je dán maximální kapacitou školy, kterou plánujeme naplno využít. V den zápisu budeme znát přesný počet volných míst pro budoucí prvňáky.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

Jak se dozvím výsledky zápisu?

Anonymizované výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a navstupních dveřích všech budov školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 18. května 2020.

Uchazeči budou o výsledku zápisu informováni poštou.

Spádová oblast naší školy

Spádová oblast školy jsou vyhláškou Magistrátu města Liberce stanovené ulice nebo jejich části, ke kterým je přiřazena spádová škola. Spádová oblast naší školy je popsána zde, nebo lze využít mapového podkladu GIS zde.

Spádová oblast pro obě dvě naše odloučená pracoviště (Ostašov, Machnín) byla sjednocena a nezáleží tak, na které pracoviště se žák dostaví k zápisu. O rozdělení žáků na jednotlivá pracoviště rozhodne ředitele školy nejpozději v průběhu června 2020. 

Jak zápis na naší škole probíhá?

Ve stanovený den přijdete do budovy 1. stupně ZŠ v Žákovské nebo v Heřmánkové ulici. Rodiče společně s paní učitelkou zkontrolují údaje zapsané v zápisovém portále a údaje v doložených dokumentech. 

Mezitím si u stolečku další paní učitelka s Vaším předškolákem bude povídat. Na zápis není třeba dítě nijak zvlášť připravovat nebo něco učit, naopak ho ujistěte, že se nemusí ničeho obávat. Paní učitelka bude např. sledovat komunikativnost dítěte, rozsah slovní zásoby, kvalitu řeči a projevu, bude si všímat způsobu držení tužky. Dále bude dítě rozlišovat barvy, poznávat základní geometrické tvary, popisovat obrázky, určovat počet předmětů, pořadí, pozici, apod.

Vážení rodiče, moc se těšíme na Vás i Vaše holčičky a kluky